Statut udruge

Na temelju Zakona o udrugama (“Narodne Novine” 88/2001) i Statuta “UDRUGE VLASNIKA STANOVA ČERVAR PORAT” na svojoj osnivačkoj sjednici održanoj dana 08.02.2014. g. u Červar Portu, donijela je

STATUT
“UDRUGE VLASNIKA STANOVA ČERVAR PORAT”

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Udruga vlasnika stanova i suvlasnika zgrada je oblik dobrovoljnog udruživanja građana i pravnih osoba radi ostvarivanja i zaštite prava iz oblasti stanovanja i poboljšanja uvjeta življenja u Červar Portu.

Udruga je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija.

Članak 2.

Naziv Udruge glasi: “Udruga vlasnika stanova Červar Porat”.

Udruga može u javnom prometu koristiti naziv na engleskom jeziku: “The association of apartment owners Červar Porat”.

Sjedište Udruge je u Červar Portu, Park Učka 1.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Izvršni odbor.

Članak 3.

Udruga je pravna osoba. Svojstvo pravne osobe Udruga je stekla upisom u Registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

Udrugu zastupaju predsjednik (ujedno i predsjednik Izvršnog odbora, čl. 28. ovog Statuta ), i tajnik Udruge.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

Udruga ima svoj pečat i znak.

Pečat je okruglog oblika, promjera 30 mm i u krugu je ispisan naziv: “Udruga vlasnika stanova Červar Porat”, a u sredini je znak u obliku stambene zgrade.

Znak se može koristiti i kao logotip u pismenima Udruge.

2. CILJEVI UDRUGE

Članak 5.

Ciljevi udruge su:
Osnovni cilj Udruge je okupljanje pravnih i fizičkih osoba radi zaštite i promicanja zajedničkih interesa vlasnika stanova i poslovnih prostora na području Červar Porta, s naglaskom na zaštitu i ostvarivanje njihovih prava na čist i uredan okoliš, komunalnu infrastrukturu i svih prava iz oblasti stanovanja.

DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 6.

U dostizanju ciljeva utvrđenih ovim Statutom Udruga obavlja djelatnosti kao što su:

 • Zalaže se za uvažavanje svih legalno stečenih prava građana iz oblasti stanovanja te predlaže rješenja od interesa za stanare
 • Organizira određene akcije za rješavanje stambenih problema
 • Organiziranje i rad na poboljšanju uvjeta života te predlaže rješenja od interesa za vlasnike stanova i poslovnih prostora
 • Organiziranje javnih tribina, predavanja, davanje raznih uputa, informacije članovima Udruge za lakše rješavanje problema iz područja stanovanja i komunalne problematike
 • U te svrhe izdaje glasila i bavi se izdavačkom djelatnosti u skladu sa posebnim propisima
 • Utjecaj na komunalnu infrastrukturu kroz suradnju s javnim poduzećima
 • Organiziranje Radnog tijela sa gradom Poreč, koje će biti osnovano radi uređenja i poboljšanja života u Červar Portu i zaduženo za obavljanje svih budućih aktivnosti, vezanih za Červar Porat
 • Organiziranje susreta, savjetovanja, konferencija u svrhu promicanja kulturne baštine i razvoja turizma u Červar Portu
 • Pružanje usluga svojim članovima (savjeti, informacije, koordinacije ), te štititi njihove interese pred tijelima državne vlasti, područne (regionalne) i lokalne samouprave i cjelokupne javnosti
 • Aktivno sudjelovanje u predlaganju i izradi projekata i planova za aktivnosti od interesa za udrugu
 • Obavlja i druge djelatnosti koje služe za ostvarivanje ciljeva udruge.

3. JAVNOST RADA UDRUGE

Članak 7.

Rad i djelovanje Udruge je javno.
Radi informiranja javnosti i svojih članova Udruga može izdavati biltene, razna izvješća, priopćenja i sl.

Udruga je dužna obavješćivati svoje članove o svome radu najmanje jednom godišnje.

O svom radu, zaključcima, stajalištima, mišljenjima i drugim aktivnostima Udruga može davati informacije u sredstvima javnog priopćavanja.

4. ČLANSTVO I ČLANARINA

Članak 8.

Član Udruge može postati svaki poslovno sposobni državljanin RH i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i EU pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom.

Udruga je dužna voditi popis članova Udruge.

Članom Udruge mogu postati stranci i pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu koji prihvaćaju odredbe Statuta.

Odluku o prijemu stranca u članstvo donosi Izvršni odbor.

Članstvo može biti :

 • Redovno ( pojedinac –vlasnik stana, kuće ili poslovnog prostora i pravna osoba vlasnik stana ili poslovnog prostora u stambenim zgradama, predstavnik suvlasnika i upravitelj izabran između suvlasnika).

  Redovan član Udruge ima sljedeća prava:

  • sudjeluje u aktivnostima Udruge prema vlastitom izboru i interesu,
  • može birati i biti biran u sva tijela Udruge,
  • neposredno sudjeluje u upravljanju prisutnošću u Skupštini,
  • davati prijedloge i inicijative glede razvijanja i provođenja aktivnosti Udruge,
  • davati primjedbe i mišljenja o radu tijela i pojedinaca,
  • dobivati sve informacije koje prikuplja i distribuira Udruga.
 • Pomažuće ( fizička osoba i pravna osoba koji financijskim ili drugim prikladnim sredstvima na zakonit način potpomažu rad udruge).

  Pomažućim članom Udruge smatra se pravna ili fizička osoba koja prihvačajući Statut Udruge, svojom aktivnošću te novčanom ili materijalnom potporom doprinosi ostvarivanju programskih zadaća Udruge.

  Pomažući član Udruge ima prava i obveze redovnog člana, osim prava da bira i bude biran u tijela Udruge i nema obveze plačanje članarine.

  Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja prihvačajući Statut Udruge, i ima izuzetne zasluge u ostvarivanju temeljnih ciljeva Udruge.

  Počasni član ima prava i obveze redovnog člana, osim prava da bira i bude biran u tijela Udruge, i nema obvezu plaćanja članarine.

  Počasnim članom postaje se temeljem Odluke , IO Udruge

Članak 9.

Članom Udruge postaje se vlastoručnim potpisivanjem pristupnice, te plaćanjem upisnine i godišnje članarine, za svaku godinu do 01.03. u kalendarskoj godini, a za plačanje prve članarine po pristupnici Udruzi u roku 30 dana od potpisivanja pristupnice.

Pravne osobe postaju članovi Udruge potpisom pristupnice ovlaštene osobe i plačanjem godišnje članarine.

Članak 10.

Dužnosti članova Udruge su da :

 • Čuvaju i podižu ugled Udruge
 • Plaćaju redovito članarinu
 • Provode odluke i zaključke Skupštine Udruge i njezinih tijela
 • Aktivno rade u tijelima Udruge na provođenju programa rada i odluka tijela Udruge

Članak 11.

Članstvo u Udruzi prestaje istupom, smrću, isključenjem, brisanjem radi odbijanja plaćanja članarine.

Članak 12.

Član Udruge koji se ne pridržava načela i ciljeva Udruge ili svojim radom nanosi štetu Udruzi, može biti isključen iz Udruge.

Odluku o isključenju donosi Izvršni odbor (u daljnjem tekstu IO) većinom glasova nazočnih članova.

Protiv odluke o isključenju može se izjaviti žalba Skupštini.

Odluka Skupštine je konačna.

Članak 13.

Ako član Udruge ne plati članarinu u roku iz članka 9. ovog Statuta brisat će se iz članstva.

Prilikom donošenja odluke o brisanju iz članstva i pravnim posljedicama odluke, primjenjuju se odredbe članka 13.

Članak 14.

Odluku o visini upisnine i članarine te korištenju iste i načinu naplate donosi Izvršni odbor Udruge.

Članovi Udruge plaćaju članarinu jednom godišnje, do 01.03. u kalendarskoj godini.

5. USTROJSTVO UDRUGE

A) POSEBNI OBLICI USTROJSTVA

Članak 15.

Radi ostvarivanja širih ciljeva i zadaća Udruga se može udruživati u savez ili zajednice udruga s drugim udrugama za isto područje djelovanja na području Republike Hrvatske i EU.

Članak 16.

Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge, sukladno odredbama Zakona o udrugama.

Članak 17.

Prijedlog o udruživanju donosi Izvršni odbor Udruge.

Odluku iz stavka 1. ovog članka iznosi Skupštini.

6. TIJELA UDRUGE

Članak 18.

Tijela Udruge su Skupština, predsjednik Udruge (koji je i predsjednik IO), Tajnik Udruge, Izvršni odbor i Nadzorni odbor .

Članak 19.

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine je članovi Udruge.

Pravne osobe zastupa u Skupštni osoba ovlaštena za zastupanje.
Pravo prisustvovanja Skupštini imaju svi članovi Udruge s pravom glasovanja, davanja prijedloga, sugestija i sudjelovanja u odlučivanju.

Članak 20.

Skupština Udruge može biti :

 • Redovna – izvještajna, koja se održava jednom godišnje, radi odlučivanja o izvršenju plana prihoda i rashoda u protekloj godini i usvajanja zaključnog računa te prihvaćanja programa rada i plana prihoda i rashoda za tekuću – narednu godinu.
 • Izborna, koja se održava svake četvrte godine radi davanja ocjene rada tijelima Udruge i izbora novih tijela.
 • Tematska, radi razmatranja pitanja od posebne važnosti za rad Udruge ili problematike stanovanja uopće.
 • Izvanredna skupština radi razmatranja izvanrednih potreba kada je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta , s time da inicijator odnosno predlagač odmah predloži dnevni red :
  1. Na inicijativu Predsjednika Udruge
  2. Na zahtjev IO
  3. Temeljem odluke potrebnog broja članova Udruge , u skladu sa čl.24.ovog Statuta.

Na izvanrednoj sjednici razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 21.

Skupština radi po Poslovniku o svom radu što ga usvaja na početku zasjedanja. Skupština svoje pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova. Odluke su pravovaljane kada je prisutno najmanje 51 % članova Skupštine i ukoliko su donesene nadpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članak 22.

O svim pitanjima Skupština odlučuje javnim glasovanjem, osim ako se na samoj skupštini o pojedinom pitanju ne odluči da će se provesti tajno glasovanje.

Skupština se saziva pismenim pozivima, elektroničkom poštom, faxom ili javnom objavom najmanje 8 dana prije održavanja ili na drugi način. U pozivu pored navedenog mjesta i vremena održavanja Skupštine treba biti naveden i dnevni red.

Članak 23.

Skupština Udruge obavlja osobito ove poslove :

 • Bira svoja radna tijela i donosi Poslovnik o radu
 • Donosi Statut i njegove izmjene i dopune
 • Razmatra i prihvaća izvješće o radu Izvršnog odbora
 • Razmatra i odobrava plan prihoda i rashoda
 • Utvrđuje opće zadaće djelovanja Udruge
 • Donosi programsku orijentaciju Udruge, te srednjoročne i dugoročne planove Udruge
 • Odlučuje o zamolbama, prigovorima i žalbama
 • Bira i razrješuje Predsjednika Udruge
 • Bira i razrješuje članove IO
 • Odlučuje o prestanku rada Udruge
 • Donosi i druge odluke u svezi s radom Udruge

Članak 24.

Skupštinu Udruge saziva predsjednik Udruge .

Ako predsjednik Udruge ne sazove skupštinu, na zahtjev predlagača iz čl.23.st.4. ovog Statuta u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva, sazvat će je predlagač.

PREDSJEDNIK

Članak 25.

Udruga ima predsjednika.

Predsjednik predstavlja i zastupa Udrugu i po funkciji je predsjednik IO Udruge.
a)Predsjednik Udruge može biti volonter
b)Predsjednik Udruge može biti profesionalac, Udruga će sa njim sklopiti

Ugovor o radu sukladno Zakonu o radu i zato će primati OD uvećan za sva Zakonska davanja na neto OD.

Članak 26.

Za svoj rad predsjednik Udruge odgovoran je IO i Skupštini, te najmanje jednom godišnje podnosi tim tijelima pisano izvješće o radu Udruge.
Mandat predsjednika traje četiri godine, s tim da može biti ponovo biran.

Članak 27.

Predsjednik Udruge :

 • Saziva sjednice IO i Skupštine Udruge
 • Nadzire provedbu odluka i zaključaka Skupštine i IO
 • Potpisuje odluke i akte koje donosi Skupština i IO
 • Izdaje financijske naloge i potpisnik je virmana
 • Obavlja i ostale poslove utvrđene Statutom

Ako predsjednik ne obavlja poslove i zadaće iz prethodnog stavka može biti razrješen dužnosti. Prijedlog za razrješenje Skupštini podnosi IO.

Odluku o razrješenju donosi Skupština.

Predsjednik Udruge može biti razriješen dužnosti i na vlastiti zahtjev. U tom slučaju dužnost mora obnašati do prvog saziva Skupštine .

IZVRŠNI ODBOR

Članak 28.

Izvršni odbor bira Skupština iz reda članova Skupštine.

Izvršni odbor bira se na vrijeme od četiri godine.

Izvršni odbor udruge se sastoji od 5 članova.

Članovi izvršnog odbora obnašaju djelatnosti po Programu rada koji se donosi svake godine na redovnoj sjednici Skupštine.

Članak 29.

Izvršni odbor je izvršno tijelo Udruge, koje između dva zasjedanja Skupštine rukovodi radom Udruge i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti, sukladno s odredbama zakona i Statuta.

Članak 30.

Članovi IO, mogu biti opozvani i prije vremena iz članka 31. Statuta.

Prijedlog za pokretanje postupka opoziva može dati svaki član Udruge, IO i druga tijela Udruge.

Odluku o prijedlogu prihvaća IO, a potvrđuje Skupština.

Opoziv se provodi po postupku i na način propisan za izbor članova IO.

Članak 31.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga prestane mandat polovici članova IO , u IO se može kooptirati jedan član Udruge kako bi se dobio potreban broj koji čini 51% članova IO radi pravovaljanosti donošenja odluka.

Mandat kooptiranom članu IO traje do saziva prve naredne sjednice Skupštine Udruge na kojoj se mora izvršiti izbor novih članova IO.

Članak 32.

Članovi Izvršnog odbora biraju zamjenika predsjednika i blagajnika .

Zamjenik predsjednika IO je kordinator rada podružnica udruge te obavlja i druge poslove u skladu sa statutom i poslovnikom udruge.

U slučaju spriječenosti predsjednika udruge iz bilo kojih razloga preuzima obaveze predsjednika udruge sa svim ovlastima predvidjenim ovim statutom.

U slučaju trajne sprečenosti obnašanja funkcije predsjednika udruge ,odnosno izvršnog odbora ,zamjenik predsjednika, koji preuzima poslove istog , dužan je u roku od šest mjeseci sazvati izvanrednu skupštinu radi izbora i imenovanja novog predsjednika.

Članak 33.

Izvršni odbor obavlja sljedeće poslove i zadaće:

 • Utvrđuje prijedlog Statuta kao i njegove izmjene i dopune i drugih općih akata Udruge koje donosi Skupština
 • Priprema sjednice Skupštine
 • Izvršava odluke Skupštine
 • Podnosi Skupštini izvješće o svom radu i radu drugih tijela
 • Donosi prijedlog godišnjeg proračuna i završnog računa, te skrbi o imovinsko pravnim i financijskim pitanjima Udruge
 • Upravlja imovinom Udruge
 • Osniva stalna i povremena radna tijela za provođenje programskih zadaća i aktivnosti Udruge
 • Odlučuje o svim pitanjima koja zakonom ili ovim Statutom nisu stavljena u djelokrug nekog drugog tijela

Članak 34.

Sjednice IO saziva predsjednik po vlastitoj inicijativi ili na prijedlog najmanje dva člana IO.

U slučaju spriječenosti predsjednika, sjednicu saziva zamjenik predsjednika IO.

Sjednice IO održavaju se po potrebi a najmanje jednom u dva mjeseca.
IO punopravno odlučuje ako je na sjednici nazočna nadpolovična većina njegovih članova a odluke donosi većinom nazočnih.

IO za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 35.

Izvršni odbor može osnovati za pojedina područja djelovanja, savjete kao stručna tijela.

Članak 36.

Sve aktivnosti u izvršnim i drugim tijelima Udruge obavljaju se po pravilu bez naknade.

Za poslove koji traže veća angažiranja mogu se, povremeno ili na duže vrijeme, angažirati i osobe na poluprofesionalnom ili profesionalnom odnosu ( honorarno, ugovor o djelu, radni odnos na određeno vrijeme i sl. ).
Odluku o angažiranju osoba iz prethodnog stavka donosi IO.

TAJNIK UDRUGE

Članak 37.

Tajnika Udruge bira Skupština.

Tajnik izborom automatski postaje članom IO.

Stalne obaveze tajnika su:

 • organizira administrativno poslovanje Udruge,
 • sudjeluje u pripremama za održavanje sjednica Skupštine i IO,
 • organizira rad na učlanjivanju i naplati članarine te vođenju popisa i dokumentacije članova
 • obavlja ostale poslove po odluci IO.
  a)Tajnik Udruge može biti volonter
  b)Tajnik Udruge može biti profesionalac, Udruga će sa njim sklopiti Ugovor o radu sukladno Zakonu o radu i zato će primati OD uvećan za sva Zakonska davanja na neto OD.

Članak 38.

U slučaju privremene ili trajne spriječenosti predsjednika i zamjenika predsjednika IO u obnašanju njihovih funkcija ,dužan je radi neprekidnosti kontinuiteta rada Udruge ,preuzeti sve njihove poslove i ovlasti.
U slučaju trajne spriječenosti predsjednika Udruge i zamjenika predsjednika IO,dužan je u roku ne dužem od tri mjeseca organizirati izbore za vodstvo udruge sazivanjem izvanredne sjednice skupštine.

Članak 39.

U slučaju neispunjavanju obaveza ili težih povreda odredbi Statuta Udruge ,tajnika će smjeniti Skupština Udruge u skladu sa čl.24. ovog statuta .

NADZORNI ODBOR

Članak 40.

Nadzorni odbor (u daljnjem tekstu NO) skrbi o poštivanju Zakona, Statuta i drugih općih akata Udruge u obavljanju njene djelatnosti, radu tijela Udruga, osobito u financijskom poslovanju i raspolaganju njenom imovinom.

Sva su tijela Udruge dužna omogućiti NO uvid u spise Udruge, te mu dati sve potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.

Članak 41.

NO mora imati tri člana.

Predsjednika i članove NO bira Skupština Udruge.

Mandat članova NO traje 4 godine.

Član NO ne može biti istodobno i član IO.

Članak 42.

Za vrijeme trajanja mandata članova NO može se kooptirati na upražnjeno mjesto jedan član Udruge čiji mandat traje do prvog narednog saziva Skupštine .

Na upražnjeno mjesto predsjednika NO može se birati vršitelj dužnosti iz redova članova NO do sljedeće redovne sjednice Skupštine Udruge kada će biti izabran novi predsjednik NO.

U slučaju prestanka mandata nadpolovičnoj većini članova NO, Predsjednik je dužan u roku ne dužem od tri mjeseca sazvati izvanrednu skupštinu radi izbora novih članova.

Članak 43.

Na redovnoj Skupštini Udruge može se donijeti Odluka o izboru novih članova NO.

7. ODREDBE O OPOZIVU

Članak 44.

Mandat tijela udruge prestaje istekom vremena,opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.

Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu sa ovim Statutom i drugim pozitivnim propisima te odlukama tijela Udruge.

Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

Članak 45.

Postupak za opoziv predsjednika Udruge odnosno člana tijela upravljanja pokreće Skupština odnosno tijelo koje je izabralo člana o čijem opozivu se odlučuje.

Prijedlog za opoziv predsjednika Udruge mogu podnijeti IO , NO ili članovi skupštine u skladu sa čl.24.st.1. ili 2. ovog Statuta

Prijedlog za opoziv pojedinog člana IO može donijeti predsjednik Udruge,NO ili članovi Skupštine u skladu sa čl.24.st.1. ili 2. ovog statuta .
Nakon razmatranja prijedloga za opoziv , Skupština , odnosno tijelo koje je izabralo člana odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu .

Predsjednik Udruge , odnosno član Tijela upravljanja opozvan je ako je za opoziv glasovala većina nazočnih članova .

Novoizabranom Presjedniku ili članu tijela upravljanja mandat traje do isteka mandata ostalih članova tijela upravljanja .

8. IMOVINA I RASPOLAGANJE S MOGUĆOM DOBITI

Članak 46.

Imovina Udruge sastoji se od :

 • Novčanih sredstava upisnine i članarine koja je obavezna za članove Udruge a čija visina se utvrdjuje poslovnikom Udruge.
 • Dragovoljnih priloga i darova
 • Dotacija
 • Donacija
 • Poklona i drugih izvora sukladno sa zakonom

Članak 47.

Za svoje obveze Udruga odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa Zakonom.

Članak 48.

O svim prihodima i rashodima vode se evidencije sukladno zakonskim odredbama. O prihodima i rashodima podnosi se izvješće tijelima Udruge, a obavezno jednom godišnje, i članstvu.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige.

Naredbodavatelji za izvršenje proračuna su : predsjednik Uduge i tajnik Udruge.

Članak 49.

Ukoliko Udruga ostvari dobit, ista će se koristiti za ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruge, a o tome odlučuje Skupština kroz godišnji financijski plan i usvajanje financijskih izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

9. PRESTANAK TE POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA RADA UDRUGE

Članak 50.

Udruga prestaje sukladno s odredbama članka 28. Zakona o udrugama ili odlukom skupštinske većine članova Udruge u skladu sa čl.24 st 1.ili 2. ovog statuta .

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina Udruge se ustupa pravnom slijedniku Udruge, nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka ili ostatak njezine imovine pokloniti će se u humanitarne svrhe. Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova redovnih članova od ukupnog broja redovnih članova Skupštine Udruge.

10. NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UDRUGE

Članak 51.

Posebno istaknutim pojedincima, kao i članovima Udruge na prijedlog IO, Skupština dodjeljuje prigodne nagrade i priznanja.

Članak 52.

Članovima Udruge priznaju se svi troškovi u svezi obavljanja poslova Udruge, sukladno odredbama zakona.

Odluku o naknadi troškova donosi IO.

11. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Tumačenje odredaba ovog Statuta u nadležnosti je Skupštine.
Prijedlog za pokretanje postupka za donošenje, izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti članovi Udruge ili tijela Udruge.

Članak 54.

Ovaj Statut stupa na snagu datumom donošenja.

Broj : 01-02/14. godine

U Červar Portu, 08.02.2014. godine

UVSČP, predsjednik Grozdan Jumić

Share Button

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Current ye@r *