Odluka o visini članarine

Na temelju članka 9. Statuta Udruge Vlasnika Stanova Červar Porat , Izvršni odbor, na temelju Statuta 08.veljače 2014., donio je:

ODLUKU O VISINI ČLANARINE
ČLANOVA UDRUGE VSĆP

Članak 1.

Odlukom o visini članarine članova Udruge VSČP za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuju se visina, iznos i način plaćanja upisnine i članarine redovnih članova Udruge VSČP, te razlozi zbog kojih se člana Udruge može privremeno ili trajno osloboditi od dužnosti plaćanja članarine.

I. VISINA I IZNOS ČLANARINE

Članak 2.

(1) Članarina fizičkih osoba članova Udruge VSČP godišnje iznosi 800,00 kn.

(2) Članarina pravnih osoba-tvrtki članova Udruge VSČP godišnje iznosi 3.600 kn.

(3) Članarina pravnih osoba-obrta članova Udruge VSČP godišnje iznosi 2.800 kn.

(4) Član Udruge dužan je plaćati članarinu od dana kada je postao član Udruge i plaćena članarina vrijedi godinu dana.

(5) Izvršni odbor može iznimno člana Udruge, koji zbog materijalnih prilika nije u mogućnosti plaćati članarinu, temeljem njegove pisane obrazložene zamolbe, na određeno vrijeme, osloboditi dužnosti plaćanja članarine.

II. NAČIN PLAĆANJA ČLANARINE

Članak 3.

(1) Članovi Udruge članarinu uplaćuju neposredno u Tajništvu Udruge ili u Tajništvu podružnice Udruge koja ima pravnu osobnost ili uplatom na žiro-račun Udruge ili podružnice Udruge s pravnom osobnošću u mjesecu u kojem mu istječe godinu dana od zadnje uplate članarine ( u mjesecu prijama u članstvo Udruge).

(2) Član koji je u skladu sa člankom 2. stavak 4. Odluke stavkom 2. ovog članka oslobođen obveze plaćanja će istekom roka izuzeća platiti iznos duga članarine te članarinu za tekuću godinu, u protivnom će se sukladno članku 12. Statuta pristupiti mjeri isključenja iz članstva.

(3) Član može u posebnim okolnostima biti oslobođen plaćanja članarine, a koje podrazumijevaju pružanje određenih usluga s ciljem potpore radu udruge te se visina iznosa članarine umanjuje proporcionalno vrijednosti pružene usluge.

III. DUŽNOST TAJNIŠTVA UDRUGE I TAJNIŠTVA PODRUŽNICE S PRAVNOM OSOBNOŠĆU

Članak 4.

(1) Tajništvo Udruge- podružnice s pravnom osobnošću dužno je podnijeti izvješće o redovitosti plaćanja članarine članova Udruge, te upućenim upozorenjima i opomenama, članovima IO Udruge, i Nadzornom odboru Udruge.

(2) Tajnik Udruge- podružnice s pravnom osobnošću dužno je upozoriti člana Udruge ukoliko je član Udruge zanemario dužnost plaćanja članarine više od dva mjeseca.

(3) Tajnik Udruge- podružnice s pravnom osobnošću dužno je opomenuti člana Udruge ukoliko je član Udruge zanemario dužnost plaćanja članarine više od četiri mjeseca.

IV. ODGOVORNOST ČLANOVA UDRUGE

Članak 6.

(1) Članovi Udruge sukladno članku 12. Statuta Udruge imaju obvezu redovito plaćati članarinu.

(2) Tajništvo Udruge će sukladno članku 12. Statuta Udruge brisati iz članstva Udruge članove koji nisu platili za prethodnu godinu, a bili su najmanje dva puta upozoreni i zamoljeni da ispune svoju obvezu propisanu Statutom Udruge, a nisu pisano zatražili oslobađanje dužnosti plaćanja članarine zbog materijalnih prilika.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Tajništvo Udruge i podružnice s pravnom osobnošću dužno je upoznati članove Udruge sa sadržajem ove Odluke i objaviti je na web stranici Udruge.

(2) Ova Odluka stupa na snagu 08. Veljače 2014. godine

M.P.

Share Button